โครงสร้างบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

2. นายประสิทธิ์ ดำรงชัย ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

3. นายสีมา สีมานันท์ ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

4. นางพรรณขนิตตา บุญครอง ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

5. นายประภาศ คงเอียด ภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ

6. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ

7. พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

8. นายวิทัย รัตนากร ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

9. นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

10. คุณพนิดา มาคะผล ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

11. พลเอกเทียนชัย รับพร ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

12. นางธิดา พัทธธรรม ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

13. ดร.สมพร สืบถวิลกุล ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ


เลขานุการบริษัท

1. นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้บริหารระดับสูง (Senior Executives)

 

1. ดร.สมพร สืบถวิลกุล ภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ

2. นายพุทธา วิริยะบวร ภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ

3. นายวิบูลย์ เฟื่องพาณิชเจริญ ภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ

4. นายถิรเจตน์ ศุภวัฒน์ ภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ