หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ( ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ )

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ( ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ )

Link VDO บันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รายงานผลสังเกตการณ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 ( ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ )
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ( ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ )
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ( ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
Link VDO บันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

รายงานผลสังเกตการณ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หลักเกณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566  ( ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ )

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ( ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ )
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ( ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ )