เอกสารเผยแพร่

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี


เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

1. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2566
เว็บแคสต์: https://www.youtube.com/watch?v=bRyOfCXm1IY


2. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2566
เว็บแคสต์: https://www.youtube.com/watch?v=38aX8OcShto


3. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2566
เว็บแคสต์: https://www.youtube.com/watch?v=_ar67Do0Cys


4. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการประจำปี 2565
เว็บแคสต์: https://www.youtube.com/watch?v=YXB_UOFsir8


5. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2565
เว็บแคสต์: https://www.youtube.com/watch?v=8VCtmfqymos


6. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2565
เว็บแคสต์: https://www.youtube.com/watch?v=_rhKeMswVmo


7. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2565
เว็บแคสต์: https://www.youtube.com/watch?v=DWWA_DsfU6g


8. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการประจำปี 2564
เว็บแคสต์: https://www.youtube.com/watch?v=wyuAHqX3I-o


9. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2564
เว็บแคสต์: https://www.youtube.com/watch?v=HFbCoR9mAvY