โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Names of major shareholders

Names of first 10 major shareholders of the Company as at 14 September 2023 are as follows:

Names of major shareholders

Names of major shareholders

Names of major shareholders

1.

PTT Public Company Limited

80,000,000

13.46

2.

Government Savings Bank

67,200,000

11.31

3.

Krungthai Panich Insurance Public Company Limited

59,429,200

10.00

4.

Krungthai Bank Public Company Limited

59,429,000

10.00

5.

Government Pension Fund

28,036,700

4.722

6.

Mrs. Jarunee Chinwongvorakul

12,529,800

2.11

7.

Mr. Sithirajata Dhanarajata

12,485,000

2.10

8.

South East Asia UK (Type C) Nominees Limited

11,818,375

1.99

9.

Miss Supachitra Dhanarajata

11,674,000

1.96

10.

TWWC Company Limited

9,339,850

1.57

 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 กันยายน 2566 ปรากฏดังนี้ :

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญ

สัดส่วน

การถือหุ้น

(%)

1.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

80,000,000

13.46

2.

ธนาคาร ออมสิน

67,200,000

11.31

3.

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

59,429,000

10.00

4.

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

59,429,200

10.00

5.

กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ

28,036,700

4.72

6.

นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล

12,529,800

2.11

7.

นายสิทธิรัชต์ ธนะรัชต์

12,485,000

2.10

8.

South East Asia UK (Type C) Nominees Limited

11,818,375

1.99

9.

นางสาวศุภจิตรา ธนะรัชต์

11,674,000

1.96

10.

บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด

9,339,850

1.57