เอกสารสำคัญของบริษัทฯ

    ข้อบังคับ

    หนังสือบริคณห์สนธิ

กฎบัตรของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

 1. คณะกรรมการบริษัท     (ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ)
 2. คณะกรรมการบริหาร     (ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ)
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ     (ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ)
 4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล     (ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ)
 5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล     (ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ)
 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     (ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ)
นโยบายต่างๆ ของบริษัท
 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |   ภาษาอังกฤษ
 2. ข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ  |   ภาษาอังกฤษ
 3. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน|   ภาษาอังกฤษ
 4. นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน  |   ภาษาอังกฤษ
 5. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล  |   ภาษาอังกฤษ
 6. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |   ภาษาอังกฤษ
 7. นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ  |   ภาษาอังกฤษ
 8. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง  |   ภาษาอังกฤษ
 9. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  |   ภาษาอังกฤษ
 10. นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน  |   ภาษาอังกฤษ
 11. นโยบายการสรรหาและพัฒนาบุคลากร และแผนการสืบทอดตำแหน่ง  |   ภาษาอังกฤษ
 12. นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน  |   ภาษาอังกฤษ
 13. นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก  |   ภาษาอังกฤษ
 14. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  |   ภาษาอังกฤษ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกรรมการ (เอกสารแนบ)
 2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคู่ค้าและคู่สัญญา (เอกสารแนบ)
 3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพนักงาน (เอกสารแนบ)
 4. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครงาน (เอกสารแนบ)

การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล