ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮสดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

อีเมล : [email protected]

ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารการลงทุน
โทรศัพท์: 02-239-2200 ต่อ 2636
โทรสาร: 02-239-2049 ต่อ 4648