ข้อมูลผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

   นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคือเงินกู้ยืม การสำรองเงินเพื่อการลงทุนในอนาคตหรือเพื่อเป็นเงินทุมหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้เงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงิัีนปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)